Pravidlá Kaviarenských debát

V Kaviarenských debatách debatujú dvaja hostia formou písaných textov o dopredu zvolenej téze. Jeden z hostí tézu obhajuje, druhý jej oponuje. Debata má tri kolá, je moderovaná a časové odstupy medzi kolami sú tri až štyri dni. Celkovo teda debata trvá cca týždeň. V prípade, že sa hostia v hlavných argumentoch zhodnú a debata sa už nemá kam posúvať, môže skončiť aj skôr.

Naším hlavným cieľom je, aby ste sa do debaty zapojili aj vy a vzniklo tu tak živé miesto pre diskusiu na zaujímavé témy plné kvalitných argumentov. Aktuálnym trendom v médiách je, že sa diskusie pod článkami mažú a uzamykajú. Ukážme, že inteligentné diskusie môžu fungovať.

Pod každou debatou môžete pridávať svoje komentáre. Moderátor debaty vyberie najlepšie z nich a tie sa stanú súčasťou debaty. Hostia na ne budú môcť reagovať v druhom a treťom kole. Vaše komentáre musia spĺňať tieto jednoduché podmienky:

  • Buďte slušní a úctiví k hosťom debaty, aj k iným diskutujúcim.
  • Vyjadrujte sa k téme debaty.
  • Komentáre by mali mať pridanú hodnotu pre debatu. Môžete napríklad oceniť alebo spochybniť argumentáciu hostí, vymyslieť protiargument, úplne nový argument, alebo ponúknuť iný pohľad na tézu.
  • Ak komentáre nebudú spĺňať tieto podmienky, môžu byť zmazané.

Súčasťou každej debaty je hlasovanie o téze. Dajte svoj hlas tej strane, ktorá vás viac presvedčila. Víťazom debaty sa stane ten hosť, ktorý získa viac hlasov.